Loại Tên file Download
zip Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005
zip NĐ 13/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
zip Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH 12 ngày 03/06/2008
zip Luật thuế GTGT số 13/2008/QH 12 ngày 03/06/2008
zip NĐ 86/2010/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH
zip NĐ 62/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 53/2007/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư
zip NĐ 47/2010/NĐ-CP qui định xử phạt hành chính về hành vi phạm pháp luật lao động
zip NĐ 39/2011 NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
zip NĐ 37/2005 NĐ-CP về việc qui định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
zip NĐ 51/2010/NĐ-CP qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
zip NĐ 87/2010/NĐ - CP qui định chi tiết thi hành 1 số điều của luật thuế XK, Thuế NK
zip NĐ 40/2007/NĐ-CP qui định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK
zip NĐ 26/2009/NĐ-CP về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của luât thuế tiêu thụ đặc biệt
zip NĐ 123/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế GTGT
zip NĐ 124/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
zip NĐ 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
zip QĐ 106/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật thuế thu nhập cá nhân
zip NĐ 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế
zip QĐ 78/2007/QĐ-BTC về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục HC thuế của người nộp thuế theo quy chế " một cửa"
zip QĐ 68/2007/QĐ-BTC về qui chế hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn