Văn bản pháp qui

Loại Tên file Download
zip NĐ 55/2013-CP Qui định chi tiết khoản 3 điều 54 của bộ luật Lao động cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
zip QĐ 56-BNV V/v cho phép thành lập hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía nam
zip NĐ 53/2013-cp về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam
zip NĐ 65/2013-CP Quy định một số điều luật thuế TNCN sửa đổi bổ sung
zip NĐ 73/2012-CP Quy định về hợp tác đầu tư của người nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
zip NĐ 68/2013-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm tiền gởi
zip NĐ 60/2013-CP Qui định chi tiết khoản 3 điều 63 bộ luật lao động thực hiện qui chế dân chủ ở nơi làm việc
zip NĐ 64/2013-CP Quy định xử phạt vi phạm Hoạt động khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ
zip NĐ 49/2013-CP V/v qui định của Bộ luật Lao Động tiền Lương
zip NĐ 48/2013-CP V/v sửa đổi, bổ sung các nghị định đến kiểm soát thủ tục hành chính
zip NĐ 44/2013-CP qui định chi tiết thi hành một số điều luật lao động về HĐ lao động
zip NĐ 52/2013-CP về thương mại điện tử
zip TT 07/2013/TT-BTC về việc quy định đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp
zip ND 45/2013 ND-CP qui định chi tiết một số điều của luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động
zip ND 13/2013/ND-CP qui định chi tiết thi hành điều 10 của luật công đoàn bảo về quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động
zip TT 43/2013/TT-BTC V/v sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng nhóm 2710
zip ND52/2013/ND-CP về thương mại điện tử
zip ND 46/2013/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
zip TT 12/2013/TT-BTTTT V/v hướng dẫn cấp giấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
zip ND49/2013/ND-CP V/v qui định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương