Luật Sở hữu Trí tuệ

TRI_TUE

Những Qui định về Luật Sở hữu Trí tuệ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;


 
CHUYEN_GIAO

Những Qui định về Luật chuyển giao công nghệ

Luật số 80/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 của Quốc hội : LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ.
 


 
thuc_pham

Những Qui định về Luật an toàn thực phẩm

“Luật số 55/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật an toàn thực phẩm.


 
xuat_ban

Những Qui định về Luật xuất bản

QUỐC HỘI Luật số  30 /2004/QH11 LUẬT XUẤT BẢN
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về xuất bản.
 


 
images_a

Những Qui định về Luật quảng cáo

“Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢNG CÁO
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.